Trờng Tiểu học tập bảng tổng thích hợp âm vần ? t s u ă đ b ê d a â x e v c y g r ~ h th họ tên Nguyễn Đức Thái Lớp i k l m n o nh kh gh ng ngh tr ô gi p q ph qu ch ia, ua, a, oi, ai, ôi, ơi, ui, i,uôi, ơi, ay, ây eo, ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, u, ơu on, an, ăn, ân, ôn, ơn, en, ên, in, un, iên, yên, uôn, ơn ong, ông, ăng, ang, âng, ung, ng, eng, iêng, uông, ơng,anh, inh, ênh om, am, ăm, âm ôm ,ơm, em im, um, iêm, yêm,uôm, ơm ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, it, êt, ut, t, iêt, uôt, ơt oc, ac, âc, ăc, uc, c, ôc, uôc, iêc, ơc, ach, ich, êch op, ap, ăp âp, ôp, ơp, ep, êp, ip, up, iêp, ơp oa,oe, oai, oay, oan, oăn, oang, oăng, oanh, oach, oat, oăt uê, uy, uơ, uya, uân, uyên, uât, uyêt, uych, uynh bảng cộng trừ phạm vi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2+1=3 1+2=3 3+1=4 1+3=4 2+2=4 4+1=5 1+4=5 3+2=5 2+3=5 3-1=2 3-2=1 = 1= 43=1 54=1 42=2 52=3 53=2 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6 6+1=7 1+6=7 5+2=7 2+5=7 4+3=7 3+4=7 7+1=8 1+7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 8+1=9 1+8=9 7+2=9 2+7=9 6+3=9 3+6=9 5+4=9 4+5=9 61= 65=1 62=4 64=2 63=3 71=6 76=1 72=5 75=2 73=4 74=3 81=7 87=1 82=6 86=2 83=5 85=3 84=4 91=8 98=1 92=7 97=2 93=6 96=3 94=5 95=4 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = Trờng Tiểu học tập Di Trạch bảng tổng thích hợp âm vần ? t s oi eo nạp năng lượng âng ăm at oc op oe u ă đ ao ôn ong âm ăt ac ap oai b ê ua au ơn ung ôm ât uc ăp oay d a â x ay âu en ng ơm ôt c âp oan uơ e v ây iu ên eng em ot ôc ôp oăn c y g r ui in iêng êm et ăc ep oang ~ h th chúng ta tên : Nhuyn Th Mai Lớp 1B i k l m n o nh kh gh ng ngh tr ia iêu iên uông yên êt âc êp oăng a yêu yên ơng um ut uôc ip oanh uya uân uyên uât ôi, ơu uôn anh iêm t iêc up oac u ơn inch yêm it ơc ơp oat ô gi p q ph qu ch on ang ênh uôm iêt ach iêp oăt h uyêt uynh uych Chú ý:- phụ huynh thờng xuyên hớng dẫn luyện gọi theo bảng i, an ông om ơm uôt ich ơp uê uôi ân ăng am ot ơt êch oa uy Ghép âm học tập với vần thêm vết để tạo các tiếng ... 96=3 94=5 95=4 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = Trờng Tiểu học Di Trạch bảng tổng vừa lòng âm vần ? t s oi eo.. .bảng cùng trừ phạm vi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 +1= 3 1+ 2=3 3 +1= 4 1+ 3=4 2+2=4 4 +1= 5 1+ 4=5 3+2=5 2+3=5 3 -1= 2 3-2 =1 = 1= 43 =1 54 =1 42=2 52=3 53=2 5 +1= 6 1+ 5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6 6 +1= 7 1+ 6=7... 3+4=7 7 +1= 8 1+ 7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 8 +1= 9 1+ 8=9 7+2=9 2+7=9 6+3=9 3+6=9 5+4=9 4+5=9 61= 65 =1 62=4 64=2 63=3 71= 6 76 =1 72=5 75=2 73=4 74=3 81= 7 87 =1 82=6 86=2 83=5 85=3 84=4 91= 8 98 =1 92=7